Regels en afspraken

Een goede sfeer op school is voor een kind erg belangrijk. Daarom hebben wij op school ook een aantal schoolregels, zodat iedereen zich veilig en prettig kan voelen. De regels zijn door de hele school hetzelfde. De regels op school gelden voor de kinderen, ouders en de leerkrachten.

Omgang met elkaar

 • Iedereen hoort er bij en iedereen mag er zijn. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
 • We luisteren naar elkaar.
 • Wij houden ons aan de regels van de Kanjertraining:
  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig
 • Vergissingen maken we goed.
 • We gebruiken geen scheldwoorden.
 • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.

Regels in de school

 • De school begint ’s ochtends om 08:30 uur en ’s middags om 13:15 uur. 5 minuten voordat de school begint, gaat de schoolbel en mogen de kinderen naar binnen. Het is belangrijk dat de kinderen op tijd op school komen. Wij verzoeken ouders de school te verlaten als de school begint. Deze afspraak geldt voor de locatie Rijnsburg.
  Op de locatie Duyfrak en Valkenhorst is er voor aanvang van de school een inloop. De kinderen mogen 's ochtends om 08:20 uur en 's middags om 13:05 uur naar binnen. Om 08:30 uur en 13:15 uur vangen de lessen aan.   
 • In de school wordt er door de kinderen gewandeld en buiten mag er gerend worden.
 • In de gang en de computerhoek wordt rustig gewerkt, zodat andere kinderen niet gestoord worden.
 • Alle jassen en tassen worden netjes op de kapstok opgehangen in de daarvoor bestemde luizentassen.
 • De kinderen nemen een gezond tussendoortje mee. Op vrijdag is het altijd fruitdag op school.
 • We nemen geen waardevolle spullen mee naar school, zoals telefoons e.d. Voor diefstal of schade is de school niet aansprakelijk.
 • Gezonde traktaties stellen wij zeer op prijs. De kinderen trakteren alleen in hun eigen groep. De jarige mag met twee andere kinderen de klassen rond.

Schoolpleinregels

 • De kinderen lopen met de fiets aan de hand op het schoolplein. Op het plein wordt niet gefietst of gestept. De fietsen worden netjes in het fietsenrek geparkeerd.
 • Op het schoolplein wordt gespeeld met zachte ballen. We kijken goed uit voor andere kinderen. Er wordt alleen gevoetbald op de afgesproken plekken.
 • We spelen voorzichtig op de speeltoestellen buiten, zodat er geen ongelukken gebeuren en de speeltoestellen niet kapot gaan.
 • We hebben respect voor de natuur.
 • Als de bel gaat, gaan we netjes in de rij staan en per klas één voor één naar binnen.
 • 10 minuten voor aanvang van de school en in de ochtendpauze is er toezicht van een leerkracht op het schoolplein. Op de locatie Duyfrak en Valkenhorst zal er voor aanvang van de school geen toezicht op het plein zijn. De leerkrachten houden tijdens de inloop toezicht in de klas.

Overige afspraken

 • Zieke kinderen worden voordat de school begonnen is telefonisch ziek gemeld.
 • Indien uw zoon/dochter een afspraak heeft bij een arts of andere specialist en daardoor niet of later op school is, wordt de leerkracht hierover geïnformeerd.
 • Er mag geen extra verlof gegeven worden buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor vragen kunt u terecht bij de directie van de school.
 • Kinderen worden na iedere vakantie gecontroleerd op luizen. Indien er luizen op school geconstateerd worden, kan het voorkomen dat er een extra luizencontrole plaatsvindt.
 • Wilt u een gesprek met de leerkracht van uw kind? Wij stellen het op prijs als u hiervoor een afspraak maakt na schooltijd zodat de lessen niet in het geding komen.

Afspraken gebruik computer en internet

Op school hebben we de beschikking over een groot aantal computers en ook over een aantal tablets. Dit is een verrijking van ons onderwijs. Ieder klaslokaal is voorzien van een digitaal schoolbord. De leerkrachten gebruiken bij de lessen van rekenen, taal , spelling en woordenschat de digibordsoftware die aansluit bij de methode. Computers bieden heel veel mogelijkheden, maar er moet ook zorgvuldig mee om worden gegaan.

 • De kinderen werken rustig achter de computer en de computers worden  na gebruik door de kinderen netjes achter gelaten.
 • Er wordt niet gegeten of gedronken bij de computers.
 • De computers worden op school door de kinderen gebruikt om educatieve software te oefenen en informatie te verwerken. Op school mogen de kinderen geen gebruik maken van Social Media, tenzij de leerkracht hier toestemming voor geeft.
 • Websites met schadelijke informatie (geweld, grof taalgebruik enzovoort) mogen niet worden bezocht door leerlingen. Het kan voorkomen dat een kind per ongeluk op een verkeerde website terecht komt. De website wordt dan direct afgesloten en het kind meldt dit aan de leerkracht. Het per ongeluk bezoeken van foute websites zien we als bespreek- en leermoment.
 • In de bovenbouw worden de kinderen bewust gemaakt van de gevaren van internet en de gevaren van het gebruik van Social Media. De kinderen leren om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke informatie. De kinderen worden ook gestimuleerd om kritisch te kijken naar de gepubliceerde informatie op internet.
 • Cyberpesten wordt door ons niet getolereerd. Echter gebeurt het cyberpesten vaak buiten schooltijd en als school hebben we hier nauwelijks grip op, waardoor dit ook een verantwoordelijkheid is van ouders.
 • Het personeel van de Dubbelburg is op Social Media geen ‘vrienden’ met leerlingen of ouders. Communicatie via Social Media vindt plaats via de officiële kanalen van de Dubbelburg.