Regels en afspraken

Een goede sfeer op school is voor een kind erg belangrijk. Daarom hebben wij op school ook een aantal schoolregels, zodat iedereen zich veilig en prettig kan voelen. De regels zijn door de hele school hetzelfde. De regels op school gelden voor de kinderen, ouders en de leerkrachten.


Omgang met elkaar

 • Iedereen hoort erbij en iedereen mag er zijn. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

 • We luisteren naar elkaar.

 • Wij houden ons aan de regels van de Kanjertraining:

  • We vertrouwen elkaar

  • We helpen elkaar

  • Niemand speelt de baas

  • Niemand lacht uit

  • Niemand doet zielig

 • Vergissingen maken we goed.

 • We gebruiken geen scheldwoorden.

 • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.


Regels in de school

 • De school begint ’s ochtends om 08:30 uur en eindigt om 14.45 uur.
  Voor aanvang van de school is er een inloop. De kinderen mogen 's ochtends om 08:15 uur naar binnen en om 08:30 uur vangen de lessen aan. De leerkrachten houden tijdens de inloop toezicht in de klas. 

 • In de school wordt er door de kinderen gewandeld en buiten mag er gerend worden.

 • In de gang wordt rustig gewerkt, zodat andere kinderen niet gestoord worden.

 • Alle jassen en tassen worden netjes op de kapstok opgehangen in de daarvoor bestemde luizentassen.

 • De kinderen nemen een gezond tussendoortje mee. Op maan-, woensdag en vrijdag is het altijd fruit- en waterdag op school.

 • Het meenemen van waardevolle spullen, zoals telefoons e.d. raden wij af. Voor diefstal of schade is de school niet aansprakelijk.

 • Gezonde traktaties stellen wij zeer op prijs. De kinderen trakteren alleen in hun eigen groep. 

Schoolpleinregels

 • De kinderen lopen met de fiets aan de hand op het schoolplein. Op het plein wordt niet gefietst, gestept, geskeelerd of geskateboard. De fietsen worden netjes in het fietsenrek geparkeerd om schade te voorkomen en de speelruimte optimaal te kunnen gebruiken.

 • Op de locatie Valkenhorst wordt een fietszone gehanteerd. Kinderen die buiten de fietszone wonen, mogen op de fiets naar school. Voor uitzonderingen met een gegronde reden kan er contact opgenomen worden met de directie van de school.

          undefined

 • Voor de locatie Duyfrak geldt dat de kinderen die in wijk Duyfrak zelf wonen lopend naar school toe komen. Dit geldt ook voor de kinderen die net over de brug in Nieuw Rhijngeest wonen.
 • Op het schoolplein wordt gespeeld met zachte ballen. We kijken goed uit voor andere kinderen. Er wordt alleen gevoetbald op de afgesproken plekken.

 • We spelen voorzichtig op de speeltoestellen buiten, zodat er geen ongelukken gebeuren en de speeltoestellen niet kapot gaan.

 • We hebben respect voor de natuur.

 • In de school en op het schoolplein mag niet gerookt worden.

 • Tijdens de buitenspeelmomenten onder schooltijd houden de leerkrachten toezicht op de groep.


Overige afspraken

 • Zieke kinderen worden voordat de school begonnen is telefonisch ziek gemeld.

 • Indien uw zoon/dochter een afspraak heeft bij een arts of andere specialist en daardoor niet of later op school is, wordt de leerkracht hierover geïnformeerd.

 • Wat betreft schooltijden, gym- en gvo-rooster, vakanties en vrije dagen wordt verwezen naar de jaarkalender en de website.

 • Er mag geen extra verlof gegeven worden buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor vragen kunt u terecht bij de directie van de school.

 • Voor religieuze feestdagen mag één dag verlof verleend worden, hiervoor moet wel een verlofbrief ingevuld worden.

 • Kinderen worden na iedere vakantie gecontroleerd op luizen. Indien er luizen op school geconstateerd worden, kan het voorkomen dat er een extra luizencontrole plaatsvindt.
  Mocht u zelf luizen of neten bij uw kind constateren, stellen we het op prijs als u de school hiervan op de hoogte stelt om zo verdere verspreiding te voorkomen.

 • Wilt u een gesprek met de leerkracht van uw kind? Wij stellen het op prijs als u hiervoor een afspraak maakt na schooltijd zodat de lessen niet in het geding komen.

 • Mobiele telefoons zijn uitgeschakeld in de school, tenzij de leerkracht toestemming geeft voor het gebruik ervan tijdens ICT-activiteiten.

 • Gedurende het schooljaar zullen de kinderen een aantal keer aan de beurt komen voor de klassendienst. De kinderen voeren in tweetallen een week lang de klassendienst uit. De klassendienst zal maximaal 10 minuten in beslag nemen. Taken van de klassendienst zijn onder andere het vegen van de klas, stoelen op tafel zetten, kasten netjes maken, computers uitzetten, bord vegen etc.
  Op de klassenpagina staat een rooster van de klassendienst en/of hangt op bij het lokaal. 

 • De kinderen dragen tijdens de gymles gymkleding en gymschoenen. Een T-shirt en korte broek volstaan als gymkleding.

 • Indien een kind niet mee kan of mag gymmen, wordt de (gym)leerkracht hiervan door de ouder op de hoogte gesteld.


Afspraken gebruik computer en internet

Op school hebben we de beschikking over een groot aantal Chromebooks en ook over een aantal Ipads. Dit is een verrijking van ons onderwijs. Ieder klaslokaal is voorzien van een digitaal schoolbord. De leerkrachten gebruiken bij de lessen van rekenen, taal , spelling en woordenschat de digibordsoftware die aansluit bij de methode. De devices bieden heel veel mogelijkheden, maar er moet ook zorgvuldig mee om worden gegaan.

 • De kinderen werken rustig achter een device, devices worden na gebruik door de kinderen weer netjes opgeruimd.

 • Er wordt niet gegeten of gedronken in de buurt van devices.

 • Indien een tablet of laptop tijdens de les beschadigd of kapot raakt, zullen we u vragen de kosten te verhalen op uw WA-verzekering.

 • De devices worden op school door de kinderen gebruikt om educatieve software te oefenen en informatie te verwerken. Op school mogen de kinderen geen gebruik maken van Social Media, tenzij de leerkracht hier toestemming voor geeft.

 • Websites met schadelijke informatie (geweld, grof taalgebruik enzovoort) mogen niet worden bezocht door leerlingen. Het kan voorkomen dat een kind per ongeluk op een verkeerde website terecht komt. De website wordt dan direct afgesloten en het kind meldt dit aan de leerkracht. Het per ongeluk bezoeken van foute websites zien we als bespreek- en leermoment.

 • In de bovenbouw worden de kinderen bewust gemaakt van de gevaren van internet en de gevaren van het gebruik van Social Media. De kinderen leren om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke informatie. De kinderen worden ook gestimuleerd om kritisch te kijken naar de gepubliceerde informatie op internet.

 • Cyberpesten wordt door ons niet getolereerd. Echter gebeurt het cyberpesten vaak buiten schooltijd en als school hebben we hier nauwelijks grip op, waardoor dit ook een verantwoordelijkheid is van ouders.

 • Het personeel van de Dubbelburg is op Social Media geen ‘vrienden’ met leerlingen of ouders. Communicatie via Social Media vindt plaats via de officiële kanalen van de Dubbelburg.

 • Ouders wordt verzocht om toestemming te geven voor het gebruik van foto’s op het afgeschermde gedeelte van de schoolwebsite en/of het plaatsen van foto’s op Social Media.

 • (Nieuws)brieven en de inschrijving voor oudergesprekken verloopt via Social Schools.


Afspraken huiswerk

 • In groep 7 en 8 hebben de kinderen structureel huiswerk. Dit varieert van 3 tot 4 keer per week. In groep 6 hebben de kinderen één keer per week structureel huiswerk. Alle kinderen in groep 6, 7 en 8 moeten beschikken over een 23-rings multomap en een agenda, die ze dagelijks bij zich hebben. Al het huiswerk is in de huiswerkmap van de kinderen te vinden. Het huiswerk wordt in de klas klassikaal besproken.

 • Vanaf groep 5 krijgen de kinderen ook samenvattingen mee naar huis om te leren voor de toetsen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.

 • Het huiswerk staat genoteerd in de agenda’s van de kinderen, op het bord en op de klassenpagina op de website.

 • Sommige kinderen krijgen extra huiswerk mee om extra te oefenen voor een bepaald vak. Indien dit het geval is, zal de leerkracht u hiervan op de hoogte stellen.

 • In groep 5 en 6 starten we met boekbesprekingen. Vanaf groep 6 houden de leerlingen ook een spreekbeurt en in groep 7 en 8 maken zij eerst een werkstuk. Nadere informatie en uitleg hierover krijgen de leerlingen van de leerkracht. Deze informatie is ook terug te lezen op de klassenpagina. Ook wordt deze informatie via Social Schools aan de ouders verstrekt. De data waarop kinderen hun boekbespreking/spreekbeurt hebben, hangen op een lijst in de klas en/of worden vermeld op de klassenpagina op de website.