Leerplicht

Nieuwsbrief
september 2020
Leerplicht in tijden van corona
Beste directeuren, IB’ers, zorgcoördinatoren en andere contactpersonen,
 
Wij hopen dat u genoten heeft van een welverdiende vakantie na een roerige periode. Het nieuwe schooljaar brengt voor u wederom veel uitdagingen met zich mee. Als RBL zullen wij ook nu weer naast u staan om samen het recht op onderwijs te verdedigen. Met deze nieuwsbrief informeren we u over actuele zaken omtrent school, verzuim en leerplicht.
 
Nieuwe richtlijnen handhaving: ook melden in verzuimportaal bij ‘online verzuim’
Om te voldoen aan de Leerplichtwet moet sprake zijn van ‘geregeld schoolbezoek’. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft aan dat ‘online onderwijs’ hier ook onder valt dit schooljaar, gezien de bijzonder situatie. De leerling moet het onderwijsprogramma volledig volgen, of dit nu fysiek of online is.
 
Voor het schooljaar 2020-2021 is het verplicht om verzuim van het online onderwijsprogramma te melden in uw verzuimsysteem. Hierbij geldt:
PO/SO; Het onderwijsprogramma moet volledig fysiek op school plaatsvinden
VO/VSO; De leerling moet het hele onderwijsprogramma volgen dat voor hem/haar is georganiseerd, zowel fysiek als online.
Er kunnen maatwerkoplossingen zijn voor kinderen of jongeren met (familieleden met) een kwetsbare gezondheid en ouders of leerlingen met corona-angst.
 
Quarantaine versus leerplicht
Tijdens de zomervakantie heeft het ministerie het beleid rondom quarantaine en leerplicht bijgesteld:
 
Wanneer leerlingen boven de 12 jaar direct na de zomervakantie niet naar school komen omdat zij in quarantaine zitten (vanwege terugkomst uit landen met een oranje of rood reisadvies), hoeft u geen verzuimmelding te doen.
 
Wij vragen u in dat geval om met ouders en leerling te overleggen over de mogelijkheden om de leerling afstandsonderwijs te geven.
 
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met de consulent leerplicht verbonden aan uw school. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 
Aanpassing werkwijze RBL schoolverzuim
Met ingang van dit schooljaar wijzigt het RBL haar werkwijze op twee punten om beter aan te sluiten bij de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). De MAS is een landelijke richtlijn en beschrijft een stappenplan om snel en goed te kunnen handelen bij schoolverzuim. Met deze wijzigingen is er eenduidigheid in de hele regio.
 
Luxe Verzuim (PO en VO)
Wanneer ouders hun kinderen buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie, is er sprake van luxe verzuim. Als het gaat om één schooldag of minder en het de eerste keer is, volstaat een waarschuwing. Indien ouders al eerder een waarschuwing kregen voor luxe verzuim of wanneer er sprake is van verzuim van meer dan één schooldag, start de consulent leerplicht een onderzoek naar het verzuim. Het resultaat van dit onderzoek kan een proces-verbaal zijn.

Te laat komen en beginnend ongeoorloofd verzuim (VO)
De afgelopen jaren hanteerden we de 3-6-9-12 regel. Leerlingen konden bij leerplicht gemeld worden vanaf 9 keer te laat/afwezig.  Met ingang van dit schooljaar zal deze regel wijzigen in de 4-8-12-16 regel. Concreet betekent deze wijziging dat een leerling nu gemeld kan worden bij leerplicht vanaf 12 keer te laat of 12 uren ongeoorloofd afwezig. Waar de 4, 8, 12 en 16 voor staan, leest u in de vernieuwde afsprakenkaart.
 
Afsprakenkaart vernieuwd
De afsprakenkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen onderwijs, leerplicht, samenwerkingsverbanden, JGZ en JGT. Wie doet wat en waar liggen de verantwoordelijkheden? U kunt de kaart gebruiken als naslagwerk bij alle soorten van verzuim en situaties waardoor schoolgang niet lukt.
 
Langdurig geoorloofd verzuim goed in beeld!
Om thuiszitten terug te dringen, startten we in het schooljaar 2019-2020 samen met u met het intensiever registreren van langdurig geoorloofd verzuim. Dankzij een goede samenwerking hebben we nu voor het eerst een regionaal totaalbeeld van het aantal kinderen dat langdurig niet naar school gaat, informatie over oorzaken, dagbesteding, etc. Dit kunt u binnenkort teruglezen in ons jaarverslag. Ook komend schooljaar vragen wij u om informatie te blijven delen. Concreet gaat het om alle kinderen die zorgwekkend langdurig verzuimen. We willen het in ieder geval weten als het verzuim meer dan 50% van de onderwijstijd bedraagt. Samen met u, het samenwerkingsverband, de JGZ en eventueel betrokken zorgpartners kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen weer zo snel mogelijk naar school teruggaan.
 
Nazorg gediplomeerden ook in het financiële belang VO-scholen
Ieder jaar stromen er honderden geslaagde vmbo-leerlingen door naar het mbo. Het grootste deel van deze leerlingen volgt daar met succes een opleiding. Helaas gebeurt het ook dat mbo-leerlingen uitvallen, bijvoorbeeld omdat zij een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Deze vmbo-leerlingen hebben dan nog geen startkwalificatie waardoor zij worden gekenmerkt als voortijdig schoolverlater (VSV’er). Tot 1 oktober hebben VO-scholen de verantwoordelijkheid voor een geslaagde leerling, ook als deze uitvalt op het mbo. Als een leerling voor die tijd uitvalt of niet aankomt op het mbo, komt deze VSV’er op naam van de VO-school. VO-scholen krijgen een prestatiesubsidie als zij binnen de VSV-normen van het ministerie van OCW blijven. Het is daarom in het belang van de VO-school om contact te houden met overstappende leerlingen met een groot uitvalrisico.
 
Eigen rol school en doorverwijzen bij ziekte
Wij merken dat er soms onduidelijkheid bestaat over wat te doen bij ziekteverzuim. Wie doet wat en wanneer? Wat doet u als school zelf en wanneer meldt u bij welke ketenpartner? Hieronder op een rij de gemaakte afspraken
In eerste instantie pakt u ziekteverzuim zelf op. U legt contact met ouders en maakt eventueel afspraken over schoolwerk.
Wanneer een leerling langer dan twee weken aaneengesloten ziek is en er zorgen zijn, meldt u de leerling aan bij de JGZ, mits er toestemming is van ouders.
Als ouders geen toestemming geven voor aanmelding bij de JGZ, kan het verzuim als ‘vermoedelijk ongeoorloofd’ via DUO worden gemeld bij leerplicht.
Bovenstaande geldt ook wanneer een leerling voor de vierde keer in een kwartaal wordt ziek gemeld en er vermoeden is van achterliggende problematiek.
Wanneer na een gesprek met de JGZ het advies niet wordt opgevolgd, is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. School doet - na ouders op de hoogte te hebben gesteld - een DUO-melding. De consulent leerplicht nodigt ouders en leerling uit voor een gesprek.
 
Het is belangrijk dat u ziekteverzuim meldt bij de JGZ en/of leerplicht, nadat u zelf actie hebt ondernomen. Op de korte termijn kan dit soms ongemakkelijk voelen of zelfs frictie geven met ouders. Op de lange termijn is het in het belang van het kind. Er is een duidelijk verband tussen ziekteverzuim vroeg in de schoolloopbaan en schooluitval later. Hoe eerder u de JGZ en/of leerplicht betrekt, hoe effectiever wij kunnen zijn.
 
Terugblik op Corona periode
De laatste paar maanden van het schooljaar 2019-2020 zijn anders gelopen dan normaal. Van de één op de andere dag zat iedereen thuis. Thuiswerken, thuis lesgeven, thuis lessen volgen en huiswerk maken. Wanneer een leerling niet of nauwelijks meedeed met de online lessen, geen schoolwerk maakte of helemaal niet meer bereikbaar was voor u, nam u contact met ons op. In de periode van 16 maart tot en met het einde van het schooljaar hebben scholen gezamenlijk zo’n 275 kinderen bij ons aangemeld. Samen met u en de JGT’s zorgden we er voor dat contact werd gelegd en issues werden weggenomen. In sommige gevallen werden laptops beschikbaar gesteld of konden leerlingen gezien hun thuissituatie toch naar school komen. We zijn blij en trots dat we met alle betrokken partijen vrijwel alle kinderen wisten te bereiken. De kinderen waarbij dat niet lukte, bleken vertrokken uit de gemeenten. Dank u voor de goede samenwerking!
 
Regionaal Bureau Leerplicht
Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert de taken in het kader van leerplicht en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten uit voor elf gemeenten in de regio Holland Rijnland.
Meer over Holland Rijnland Regionaal Bureau Leerplicht
 
Regionaal Bureau Leerplicht, Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden, Postbus 558, 2300 AN Leiden