Leerlingenzorg

De ontwikkeling van de kinderen wordt door de leerkrachten, intern begeleider en de directie voortdurend in de gaten gehouden om de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.
Om de vorderingen van de kinderen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen volgen, maken wij gebruik van methodegebonden toetsen en Cito toetsen (methode onafhankelijk).

De methodegebonden toetsen worden in groep 3 t/m 8 afgenomen na het afronden van een blok in de methode. De resultaten worden bijgehouden in de groepsadministratie van de leerkracht. De Cito toetsen worden afgenomen in groep 3 t/m 8. De toetsen worden afgenomen op het gebied van rekenen, spelling, woordenschat, lezen en begrijpend lezen. De ontwikkeling bij de kleuters wordt gevolgd aan de hand van de leerlijnen van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg op school. Na iedere toetsperiode bespreekt de groepsleerkracht de resultaten met de intern begeleider om te kijken welke kinderen extra zorg nodig hebben. De leerkracht stelt een groepsplan op en indien nodig een individueel handelingsplan. De school kan ook besluiten om extra deskundigheid in te roepen van een externe partij, bijvoorbeeld bij het samenwerkingsverband of bij Onderwijs Advies. Daarnaast werken we ook nauw samen met de kinderoefentherapeut van het Paramedisch Centrum in Valkenburg. 

Wij besteden in ons onderwijs aandacht aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Daarnaast stimuleren we ook de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Dit doen we met de methode ‘Levelwerk’. Wij bieden onderwijs op maat. Binnen onze organisatie zijn er kinderen die een eigen leerprogramma volgen, dat is afgestemd op de ontwikkeling van het kind.

Ons zorgbeleid is gekoppeld aan het beleid rond Weer Samen Naar School (WSNS). De bedoeling van dit beleid is om kinderen, zolang het verantwoord is, op de eigen basisschool te houden en te begeleiden. Een verwijzing naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) gebeurt alleen als dit voor het kind absoluut noodzakelijk is. Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband WSNS Duin- en Bollenstreek, waarin de basisscholen uit de streek samenwerken. De scholen kennen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kinderen, die extra zorg nodig hebben. 

undefined

Voor meer informatie over de leerlingenzorg verwijzen we u naar de schoolgids (pagina "Downloads").

 

 

undefined