Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. Zij hebben een gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad. Iedere school is wettelijk verplicht om een MR te hebben. Een aantal keer per jaar komt de Medezeggenschapsraad bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. De MR houdt u via de nieuwsbrief op de hoogte van relevante informatie en deelt via deze wijze de notulen van de overleggen met de ouders.

 

Alle verplichtingen en rechten zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap op de Scholen (WMS).  De MR heeft twee soorten rechten: instemmings- en adviesrecht. Het adviesrecht houdt in dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt, kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

Samenstelling

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Iedere geleding telt vier leden. De directeur woont op uitnodiging van de MR een gedeelte van de vergadering bij.

  • Personeelsgeleding: Daniëlle van den Berg, Monique Lamers, Yvonne van Delft, Ferani Droogh
  • Oudergeleding: Pieter van der Wal (voorzitter), Naoual Adluni, Natalie Spierings, Shalini Boedhoe

Wilt u contact met de MR, voel u vrij om één van de leden van de MR aan te spreken. U kunt ook contact opnemen via mr@dubbelburg.nl