Ouderraad

Wat is de OR?

De Dubbelburg beschikt ook over een ouderraad (OR). De ouderraad bestaat uit een groep ouders. De ouderraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en ondersteunende leden. De OR ondersteunt het onderwijzend personeel bij het organiseren van activiteiten die jaarlijks voor de kinderen georganiseerd worden zoals Sinterklaas, Kerst, Avondvierdaagse enzovoort. Deze activiteiten zorgen voor een goede sfeer in de school.
De ouderraad zal ook bij activiteiten en vieringen de hulp van andere ouders vragen om zoveel mogelijk ouders bij de school te betrekken.

De OR komt regelmatig bij elkaar om met elkaar te vergaderen. De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Meestal organiseert de OR ook één keer per jaar een algemene vergaderavond, waarin alle ouders uitgenodigd worden. Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over de rol van de OR en wordt een financieel overzicht gegeven. Daarnaast wordt er meestal ook een spreker uitgenodigd om de ouders informatie te geven over een actueel thema wat leeft binnen de school of onder de ouders.

Tevens bespreekt de ouderraad met de MR en het team allerlei zaken, die de school betreffen. Hierbij komt een aantal zaken als de jaarlijkse activiteiten, de financiën, het overblijven en het contact met het bestuur automatisch aan de orde.

Om alle extra activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de OR jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. U wordt verzocht om deze bijdrage voor eind november te voldoen, daar de piek van de activiteiten in de periode december/januari  ligt. De penningmeester van de ouderraad stelt jaarlijks een begroting op. De administratie wordt jaarlijks door een kascontrolecommissie gecontroleerd. Deze commissie doet op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering verslag van hun controle. De kascontrolecommissie bestaat uit twee onafhankelijke leden, die zich voor 2 jaar beschikbaar stellen.

Samenstelling

  Voorzitter
Leontine Haasnoot Penningmeester
Kim Remmerswaal Secretaris
Marjolijn Voordijk  
Jessica Kamphorst  
Sander Plug  
Mark Schlagwein  
Michelle Graafland  
Merel de Groot  


E-mailadres ouderraad: oudercommissievb@dubbelburg.nl

Kosten ouderbijdrage 

  • 1e kind € 25,00
  • 2e kind € 22,50
  • overige kinderen € 17,50

Rekeningnummer NL40 RABO 0120 4817 74  t.n.v. St. Openb. Basisonderwijs inz Dubbelburg, te Noordwijk 
o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep(en)

undefined