Wat is de MedezeggenschapsRaad (MR)?

Via de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.
De medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden. Beide locaties zijn vertegenwoordigd in de MR. De medezeggenschapsraad bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Iedere geleding telt vier leden. De medezeggenschapsraad kent een voorzitter, een secretaris en overige leden. De directeur neemt ook deel aan de vergaderingen en doet dit formeel namens het bestuur.

Een aantal keer per jaar komt de medezeggenschapsraad bijeen. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Onder het MR-item "Agenda" wordt de agenda van de vergadering van te voren bekendgemaakt. De vastgestelde notulen worden (na goedkeuring) ook op de site geplaatst, onder "Notulen". Daarnaast kunnen ze worden opgevraagd bij de schoolleiding. Mededelingen, die voor de ouders van belang zijn, worden gepubliceerd in de nieuwsbrieven. Aan het eind van elk schooljaar verschijnt er een jaarverslag. 

Ieder lid van de medezeggenschapsraad wordt voor een periode van 4 jaar gekozen. Na 4 jaar treedt hij/zij af en kan zich voor een volgende periode verkiesbaar stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn dan op te vullen plaatsen, worden er verkiezingen gehouden. Elke ouder, voogd of verzorger van een leerling van De Dubbelburg kan zich kandidaat stellen. De mogelijkheid tot kandidaatstelling wordt ruim van te voren bekendgemaakt. De samenstelling van de MR staat onder "Samenstelling".

De medezeggenschapsraad mag alle aangelegenheden, die de school betreffen, met de directeur bespreken, over deze onderwerpen voorstellen doen en het standpunt daarover kenbaar maken. De medezeggenschapsraad heeft het recht op die informatie, die voor het goed functioneren van de medezeggenschapsraad noodzakelijk is. In de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is geregeld bij welke besluiten de directie de medezeggenschapsraad van te voren om instemming, dan wel advies moet vragen.

Onze school valt sinds 1 januari 2003 onder een overkoepelend bestuur voor openbare basisscholen in de Duin- en Bollenstreek, stichting OBO. Voor gemeenschappelijke en schooloverstijgende aangelegenheden is door het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De medezeggenschapsraad van iedere school die onder het bestuur valt, is vertegenwoordigd in de GMR. Ook hier is sprake van instemmings-, advies en informatierecht.