Welkom bij onze groep

Graag wil ik u iets vertellen wat wij zoal op een dag in onze klas doen. Ik weet dat het best veel tekst is maar u krijgt op deze manier een goede indruk wat uw kind leert en mee krijgt op een dag bij de kleuters.

De dag wordt bijna altijd in de kring begonnen. In de kring worden kinderen op een speelse manier verder gebracht in hun ontwikkeling. Er wordt instructie gegeven, een spelletje gedaan, samen gegeten en gedronken of een verhaaltje voorgelezen.

Routines: Diverse routines zoals opruimen na het buitenspelen, het bespreken van het dagschema, het zingen van een liedje over de dagen van de week, komen iedere dag terug. Deze routines maken de dag overzichtelijk voor de leerlingen en worden gebruikt om kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling.

Daarna is het speelwerken aan de beurt Voorafgaand aan het speelwerken kiest het kind uit de activiteiten die in die week worden aangeboden. In het begin is dit een vrije keuze, maar naarmate het kind ouder wordt of hier meer behoefte aan heeft, zullen de keuzes meer gestuurd worden. Het kind denkt van tevoren na over wat hij/zij zal gaan doen en hoe het de activiteit denkt uit te gaan voeren. Dit plan wordt onder woorden gebracht door het te vertellen aan de leerkracht en/of de andere kinderen van de groep. Tijdens het speelwerken voert een kind een activiteit zo zelfstandig mogelijk uit. De leerkracht heeft daarbij een begeleidende rol. De leerkracht loopt door de klas en helpt kinderen verder door met hen in gesprek te gaan over hetgeen ze aan het doen zijn. De leerkracht besteedt daarbij ook aandacht aan de reeds aangeleerde woorden. Ook worden er tijdens het speelwerken door de leerkracht gerichte activiteiten gedaan met individuele kinderen of in kleine groepjes. Er wordt dan extra aandacht besteed aan een onderdeel waarbij directe instructie van de leerkracht gewenst is. De kinderen registreren hun gedane werkje d.m.v een gekleurd lachebekje. Deze wordt op het bord gehangen. De kleur correspondeert met het gedane werkje. Rood = tekenopdracht. Blauw= knip-en plakopdracht Geel = verfopdracht Paars= taal-rekenwerkje  De oudste kleuters maken tot 4 werkjes per week. De jongste kleuters 2 werkjes.

Na het gezamenlijk opruimen waarbij het eindsignaal gegeven wordt d.m.v de bel, is het tijd voor het 10uurtje of de fruit-pauze

Fruit pauze: Ongeveer halverwege de ochtend is er even de gelegenheid om bij voorkeur fruit of een boterham te eten. Ook deze tijd wordt door de leerkracht benut om aandacht te besteden aan bijvoorbeeld de taalontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Buiten spelen en spelles: De kinderen spelen buiten met verschillende materialen. Ze klimmen op speeltoestellen, rijden op fietsen en karren, schommelen of scheppen in de zandbak. Ze hebben vrije keus in waar ze mee willen spelen. Min¬stens één keer per week wordt er door de leerkracht een spelles gegeven in de speelzaal. Bij slecht weer gebeurt dit vaker. De leerkracht begeleidt het spel en begeleidt tijdens het buiten spelen de kinderen. Dit gebeurt plan¬matig om kinderen stapjes verder te brengen bij bij¬voorbeeld de motorische ontwikkeling.

Gymmen In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen dagelijks bewegingsonderwijs, zowel op het speelplein als in de speelzaal. Het hoofddoel van de lessen is de ontwikkeling van de motorische vaardigheden

Taal

Taalonderwijs kan niet vroeg genoeg beginnen. Het is belangrijk om van jongs af aan planmatig de Nederlandse taal te leren. Er wordt gewerkt met thema’s, bijvoorbeeld ‘De Paardenmarkt”   Buiten de vaste thema's als Herfst, Sint, Kerstmis, Winter, en Pasen worden er ook nog andere thema's aangeboden. Die vindt u op het raam van de klas. Deze thema’s variëren per schooljaar. Eerst worden in de kring de nieuwe woorden van de thema’s aangeleerd, om die vervolgens in diverse situaties te gebruiken en te oefenen. De leerkracht leest voor, vertelt, biedt versjes en prentenboeken aan, houdt kringgesprekken, heeft gesprekken over praatplaten en doet taalspelletjes met de kinderen. Ook praat de leerkracht veel met de kinderen tijdens vrij spel, bij het spelen in de (taal)hoeken en als kinderen werken met ontwikkelingsmaterialen. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd zelf te praten en actief met taal bezig te zijn. Daarbij is er veel aandacht voor begrijpend luisteren, het luisteren naar klanken, de woordvorming en de zinsbouw.

Lezen

Lezen??? Ja!!! Lezen ! Zowel technisch als begrijpend lezen beginnen al in de groepen 1 en 2. In de kleutergroepen worden voorbereidende oefeningen gedaan die een basis leggen voor het latere lezen. Om in groep 3 goed te leren lezen oefenen kleuters bijvoorbeeld begrippen als voor en achter, onder en boven en links en rechts. Ook oefenen ze spelenderwijs met letters en klanken. Er worden veel rijmoefeningen gedaan. Kinderen die eraan toe zijn krijgen de gelegenheid eenvoudige boekjes te lezen. Als voorbereiding op het begrijpend lezen wordt kleuters bijvoorbeeld geleerd dat er verschillende soorten boeken zijn en dat je door te kijken naar plaatjes soms al kunt voorspellen wat er gaat gebeuren.

Rekenen

In de groepen 1 en 2 hebben we activiteiten rondom de onderdelen tellen, meten en ruimtelijke oriëntatie. Deze activiteiten die aangeboden worden door de leerkracht, sluiten aan bij het thema waarover we werken en zijn een voorbereiding op het ‘echte’ rekenen dat in groep 3 zal starten. De activiteiten worden uitgevoerd in de kring, in de hoeken, tijdens de werkles of tijdens spel- en bewegingslessen. Voorbeelden van activiteiten zijn: • tellen: telversjes, winkeltje spelen, erbij- en eraf spelletjes en kralen rijgen • meten: passen en meten, weegopdrachten, de water¬tafel en vouwen met vouwblaadjes • ruimtelijke oriëntatie: mensfiguren maken, routes lopen in het speellokaal en bouwen met blokken

Schrijven

Het voorbereidend schrijven begint in de groepen 1 en 2. Als kinderen bijvoorbeeld kleien, kralen rijgen, knippen of kleuren met wasco, oefenen ze hun fijne motoriek. Als de fijne motoriek goed ontwikkeld is gaat het leren schrijven in groep 3 beter en sneller. Kinderen in groep 2 doen ook regelmatig schrijfoefeningen waarbij het maken van de krullen, lussen en golven een voorbereiding zijn op het maken van de echte letters.

En als laatste , waar u natuurlijk altijd direct het resultaat in de klas van ziet;

Knutselen / creatieve activiteiten

In de kleutergroepen zijn deze vakken een niet los te maken onderdeel van het totale lesgebeuren. Voor kleuters zijn deze vakken een belangrijke manier van leren. Ik zal de komende maanden foto's plaatsen van de diverse activiteiten en u daarbij direct vertellen wat u kind van deze werkjes zoal leert..Zoals u uit deze "waslijst"heeft kunnen begrijpen is Spelen óók Leren!